دانلود پایان نامه

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مفاهیم سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)و رویکرد پیاده سازی آنها

۱۷۵۰۰ تومان
0