دانلود پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک روش FANP (مورد : بانک تجارت)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با استفاده از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی

۱۷۵۰۰ تومان
0