مقاوم سازی سازه های بنایی به کمک صفحات و میله های FRP

۱۷۵۰۰ تومان

بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با استفاده از ورقه های FRP

۱۷۵۰۰ تومان
0