سنتز و شناسایی کمپلکس Ho-POSS با کاربرد در پوشش‌دهی در ابزار پزشکی

۱۷۵۰۰ تومان