مدلسازی، تحلیل و بررسی رفتار تجهیزات قفل کنندهLUD مورد استفاده در اصلاح رفتار لرزهای پلهای موجود

۱۷۵۰۰ تومان