دانلود پایان نامه

مقایسه اثر سه نوع موسیقی (زورخا نه ای، ملایم و تند) بر برخی نتایج آزمونهای آمادگی جسمانی

۱۷۵۰۰ تومان