دانلود پایان نامه

مدلسازی و شبیه سازی راکتور واکنش زوج شدن اکسیداسیونی متان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مدلسازی دینامیکی واکنش جفت شدن اکسایشی متان(OCM )

۱۷۵۰۰ تومان
0