تکنیک ساخت سدهای بتن غلتکی (RCC)

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی متغیرهای اجرایی سدهای بتن غلطکی RCC (مطالعه موضوعی سد جگین)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنیک ساخت سدهای بتن غلتکی (RCC)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنیک ساخت سدهای بتن غلتکی( RCC )

۱۷۵۰۰ تومان
0