دانلود پایان نامه

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بر اساس متغیر های کمکی

۱۷۵۰۰ تومان