دانلود پایان نامه

رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران دانش آموز

۱۷۵۰۰ تومان
0